No images were found.

Sídlo Polesí Vranov


Lokalita: Brněnsko
Fáze projektu:
zaměření stávajícího stavu
studie
Rok: 2014

Soubor budov hájenky ve Vranově, pocházející z počátku 20. století, se nachází ve východní části obce při cestě z Útěchova. Tři hlavní objekty, hájenka a dvě hospodářská stavení, jsou rozmístěny po obvodu téměř čtvercové parcely a společně s ohradní zdí prolomenou hlavní vjezdovou branou a celkem třemi brankami pro pěší, která objekty propojuje, tvoří působivou v obci ceněnou tradiční venkovskou kompozici. Sad a zahrada, které ji opklopují ze severní, východní i západní strany, jí dodávají harmonický přírodní rámec. 

Předmětem architektonické studie je návrh adaptace nevyužívaných hospodářských objektů v areálu hájenky na administrativní sídlo Polesí Vranov- zbudování kancelářských prostor a zázemí pro zaměstnance.
Návrh přestavby hospodářské části areálu v plném rozsahu respektuje původní půdorysné schéma dvora ohrazeného omítanou cihlovou zdí s hlavními budovami rozmístěnými po jeho obvodu s nezastavěnou vnitřní plochou včetně vazeb na sídelní strukturu a krajinný kontext. Prostranství ve střední části dvora bude pojednáno kombinací travnatých ploch pro přirozené vsakování dešťových vod, mlatových cest pro pěší a pojízdných ploch zpevněných kamennou resp. betonovou dlažbou. V přilehlé zahradě za západní hranicí pozemku je výhledově počítáno se zřízením parkoviště a objektu pro parkování traktoru.


Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Bc. Tatiana Guseva
 

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik