No images were found.

Odpočinkové místo Na Bělisku

Lokalita: Ústí nad Orlicí
Studie: 2019

 

Návrh úpravy části břehu řeky Tichá Orlice mezi bývalým jezem a mostem v ulici Na Bělisku a jeho přeměny na odpočinkové místo.
Řešení tkví v nalezení optimální náplně a architektonicko urbanistickém ztvárnění místa s využitím jeho přírodního charakteru, kontaktu s řekou a dobré dostupnosti z centra města.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Řešené území se nachází na pravém břehu řeky mezi torzem  jezu a nedávno opraveným mostem v ulici Na Bělisku (u bývalého Panského mlýna).
Od západu je území ohraničeno  přes most vedoucí komunikací s cyklostezkou a je dobře viditelné z druhého břehu řeky- ulice Na Bělisku- tvořeného betonovou navigací.
Koryto řeky je v tomto prostoru široké, mělké a přehledné s možností pozorování vodního ptactva. Pod mostem se opět zužuje a nabývá přírodní podoby.
Výše zmíněná komunikace zajišťuje přístup ke garážím a na cvičiště Českého kynologického svazu ZKO Ústí nad Orlicí, které se dnes nacházejí na dvou z celkem čtyř dotčených pozemků.
Severovýchodní část řešeného území je pokryta vzrostlou částečně již proschlou stromovou zelení přecházející směrem k východu v souvislejší lesní porost lužního typu.
Nepříliš prudce stoupající břeh zajišťuje  již dnes poměrně dobrý kontakt s vodní hladinou, slouží mj. jako vodácké stanoviště při přenosu lodí přes jez nebo jako koupaliště psů. Pozůstatky jezu na dohled propůjčují místu jistou nostalgii.

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Místo setkávání, odpočinku a relaxace. Občerstvení při vyjížďkách na kole nebo vodáckých výletech. Čas strávený v přírodě v kontaktu s řekou, přitom  v bezprostřední blízkosti města. Schůzky dětských oddílů, letní grilování. K vytvoření účelného a přiměřeně atraktivního místa návrh využívá několika  výškových úrovní břehu k umístění objektů s různou mírou kontaktu s řekou resp. vodní hladinou, které se vzájemně funkčně doplňují.

Dřevěná lávka lemující břeh těsně nad vodní hladinou je drobnou parafrází městské náplavky a zajišťuje nejbližší kontakt s vodní hladinou. Lávka začíná již u mostu a je přístupná celkem třemi schodišti různého typu.

Molo/vyhlídka - z pohledu z protějšího břehu je příznivým akcentem celé kompozice. Jeho kruhový tvar reaguje na kola, která se přirozeně tvoří na vodní hladině, ale zejména umožňuje harmonické panoramatické pozorování širokého úseku řeky. Tvoří také prostor využitelný k pobytu s občerstvením, resp. jako letní zahrádka. Zábradlí je vyplněno pevnou ocelovou nebo textilní sítí, která koresponduje s „vodním“ prostředím a neruší výhled.

Pobytové schody po straně mola, které vedou až k vodě a uzavírají tak náplavku, jsou navrženy ve dvou variantách. Buď jako souvislé betonové schodiště nebo jako přírodní terénní stupně doplněné úzkými účelovými betonovými schůdky.

Pro naplnění předpokládaných očekávání kolemjdoucích či kolemjedoucích navrhujeme umístění mobilního stánku s občerstvením. Mělo by se jednat např. o typový gastro přívěs s dodatečným dřevěným opláštěním a dřevěnými doplňky.Na volném zatravněném prostranství v místě dnešních garáží v nejvýše položené části kompozice je navržen přístřešek s centrálním ohništěm resp. grilem, který poslouží nejen ke gastronomickým akcím, ale také jako odpočinkový altán nebo letní klubovna pro děti s výhledem na řeku. Prostorově se jedná u určitou inverzi kruhového mola.
 

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik